АААК акоронавирустә пандемиа иахҟьаз аҭагылазаашьаҿы ауадаҩрақәа зызцәырҵыз арепатриантцәа рҭаацәарақәа фатәы-жәтәыла ирыцхрааит. Иааидкыланы ацхыраара рырҭеит 126-ҩык ауаа, урҭ рахьтә гәыԥҩык Аконгресс аҟынтә ацхыраара аиуразы уаанӡа аҳәара ҟарҵахьан.