Акоронавирустә чымазара ҿкы Аԥсны зцәа иалоу шыҟоу шьақәыргылоуп.

Акоронавирустә чымазара ахҭыс ҿыцқәа аарԥшуп Аԥсны. Абри атәы аанацҳаит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ахаша, ԥхынгәы 22 ауха. Абри иазку адырра рыланарҵәеит Аҳәынҭқарратә информациатә маҵзура «Аԥсныпресс».

Адырраҭараҿы иазгәаҭоуп Аҟәатәи ақлаақьтә хәышәтәырҭаҿы ишьҭаз Аԥсны атәылауаҩ ихәышәтәраан акоронавирус шимоу ааԥшит ҳәа.

Уаанӡа иара Краснодар иҽихәышәтәуан.

«Жәамшҟа раԥхьа зыҩныҟа иааз ауаҩԥсы игәы ҽеимкәа ибан, астационар ахь днаган. Уажәтәи аамҭазы иҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп (Аоперативтә штаб аҟнытә АААК Аинфопортал аредакциа адырра рырҭеит ачымазаҩ уажәтәи аамҭазы аҩны иҽихәышәтәуеит ҳәа, аҳақьымцәа рыбла ихуп– аред.). Ахәышәтәырҭаҿы (Аҟәатәи ақалақьтә хәышәтәырҭа – аред.) асанитартә-профилактикатә усмҩаԥгатәқәа ирҿуп, ачымазаҩ ииныруаз ауаа рышьақәыргылара цоит», – ҳәа аанацҳауеит аоперативтә штаб.

Аштаб адырра ҟанаҵоит иара убас Аԥсны иҟаз даҽа уаҩԥсыкгьы акоронавирус ицәа ишалоу шаарԥшыз Шәача.

Атекст аҟны иазгәаҭоуп, Аԥсныҟа аԥарарҳара иааз Ермантәыла атәылауаҩ Ареспубликатә хәышәтәырҭа дҭашәеит ҳәа ичымазара лаҽы аҽанарӷәӷәа.

«Хырԥашьа змам ахирургиатә цхыраара иҭан. Уи ашьҭахь иуацәа иҟарҵаз аҳәарала, Шәачаҟа дган, иара уброуп COVID-19 ицәа ишалоу ахьаарԥшызгьы», - ҳәа аҳәоит адырраҭара атекст аҿы.

Аоперативтә штаб адырра ҟанаҵоит иара убас, уажәтәи аамҭазы Ареспубликатә хәышәтәырҭа асанитартә рыцқьара ишахрыжьуа, ачымазаҩ дзыҿцаауаз ауаа реилкаара ишаҿу, насгьы иара Аԥсны иаара зинтә шьаҭас иамоу, аамҭалагьы ианыкәыз ашьақәыргылара ишаҿу.

Уаанӡа ԥхынгәы 22 рзы Аоперштаб адырра ҟанаҵеит ииасыз уахыки-ҽнаки рыла имҩаԥгаз агәаҭарақәа рылҵшәақәа адырҩаҽны, ԥхынгәы 23 рзы ирылаҳәахоит ҳәа.

Ишәгәалаҳаршәоит, ԥхынгәы 14 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь ишылҩааз акоронавирус аҟынтә зҽызхәышәтәыз аҵыхәтәантәи апациентцәа.

Иааидкыланы Аԥсны иазгәаҭоуп акоронавирустә чымазара ахҭысқәа 40. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит. Аҵыхәтәан изыдбалоу рахьтә аӡәы аҩны дыҟоуп, аҳақьымцәа ихылаԥшуеит, егьи Шәачаҟа дырган, уа дыҟоуп.

Аԥсны ауааԥсыра акоронавирустә инфекциа COVID-19 рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб ԥхынгәы 20, 2020 шықәсазы ирыдыркылаз аӡбамҭа шьаҭас измоу Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иусдҵа инақәыршәаны, аԥсуа-аурыс ҳәаа ахыҵра иақәу аԥкырақәа рыҿҳәара ԥхынгәы 28 рҟынӡа инахоуп.