311

Сыгәра угома?/ Сыгәра бгома? Угәра згоит/Быгәра згоит. Игәра сызгом Сыгәхьааугома?/Сыгәхьаабгома? Угәхьаазгоит./Быгәхьаазгоит. Лара дыгәхьаазгоит.

Сыгәра угома?/ Сыгәра бгома?
Угәра згоит/Быгәра згоит.
Игәра сызгом
Сыгәхьааугома?/Сыгәхьаабгома?
Угәхьаазгоит./Быгәхьаазгоит.
Лара дыгәхьаазгоит.