Амениу
16 Ҭагалан 2019
00:29
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ауаажәларра

14.05.2019 12:55
АААК иаԥшьнагеит аконкурс «Етноарт: иаӡәыку, иузеиҩымшо» ақалақьтә граффити азы иреиӷьу асахьа алкааразы

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси Ауаажәларратә еиҿкаара «Алашареи» алаҳәара ҟарҵоит «Етноарт: иаӡәыку, иузеиҩымшо аԥсуа-абаза жәлар» атемала иреиӷьу асахьазы аконкурс ишалагаз.

Зықьҩык ахәыҷқәа инареиҳаны маҭәаԥхала еиқәыршәан: АААК акциа «Агәы аԥхарра» аихшьала ҟанаҵеит

Зқьы инареиҳаны аӡын маҭәа акомплектқәа ацхыраара зҭаху Аԥсны ахәыҷқәеи, ҞЧА инхо ашәуа хәыҷқәеи ирызшан, агәыҳалалратә акциа «Агәы аԥхарра» аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Акциа «Агәы аԥхарра» аусура иацнаҵоит: 383-ҩык ахәыҷқәа ирзыршеит иҿыцу амаҭәа ԥҳақәа

Агәыҳалалратә акциа "Агәы аԥхарра" аҩбатәи аетап аҳәаақәа ирҭагӡаны ацхыраара зҭаху аԥсуа ҭаацәарақәа ирызшан амаҭәа ԥхақәа 383 комплект.

АААК агәыҳалалратә акциа «Агәы аԥхарра» иацҵоуп Аҟәа

Амаҭәа ԥха акомплектқәеи, ашьаҵақәеи, ахызақәеи рызшахоит социалла иуашәшәыроу аҭаацәарақәа рҟны изызҳауа ахәыҷқәа, АААК агәыҳалалратә акциа "Агәы аԥхарра" аҩбатәи аетап аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Заагарҭа маҷу аҭаацәарақәа Ашықәс ҿыц аламҭалазы аӡынтәи ашьаҵақәа рзыршеит

Агәыҳалалратә акциа «Агәы аԥхарра» актәи аетап аҳәаақәа ирҭагӡаны Аԥсны заагарҭа маҷу аҭаацәарақәа аӡынтәи ашьаҵақәа рзыршеит.

25.12.2018 08:40 Ажәабжьқәа
Ацхыраара зҭаху аԥсуа хәыҷқәа Ашықәс ҿыц азы амаҭәа ԥхақәа рзыршоит

Аконгресси, аиҿкаара «Алашареи», Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа культуратә центрқәа Рфедерациеи еиҿыркааз агәыҳалалратә акциа «Агәы аԥхарра» хацыркхоит ҳазҭало Ашықәс ҿыц азы.