АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIви анхагIвчва гвыпи а-Конгресс сквш 30 ъахъыцIыз йахъхIвалгIата Апсны ажвлара уыснкъвгагIвчва йрынйатI.

АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIви СогIвым апны йынхауа а-Конгресс агвыпи Апсны Республика Ажвлара палата ауысхагIвчви ранйара АААК сквш 30 ъахъыцIыз йазынархата йгьи арат амшква СогIвым апны йакIвшуш АААК VIII Айззараду апкъ йтата йадыргалуа алалраква рпны йапхъахауа анйарата йалтI. 

Ауи йалан АААК ЙхIаракIу асовет йалу Кобахиа Беслан, АААК апны йгIаныршу апхIвысква р-Координация совет аунашвачпагIв Бебиа Екатерина, АААК архъйагIв секретарь Гьыцба Инар, АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв йаппарат аунашвахъцIагIв Таниа Кан, хабарргарала АААК ахъвшара аунашвахъцIагIв Лазба Амина, арыпхьарали жвлара джьгаррали АААК ахъвшара аунашвахъцIагIв Хагба Изольда, Апсны Ажвлара палата йалакву ргвып – ауи асеретарь КIьычба Гульи драхIбата. Сасыта анйара йалан абаза газет «Абазашта» аредактор хъада Къвыл Фардауыси акорреспондент Джьмакъвыл Алини.
Анйара джвыквылцIауата КIьычба Гульи ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIви АААК анхагIвчва гвыпи сальам гIаралхтI, а-Конгресс аюбилейлагьи драйхIвахIвтI.

КIьычба Гульи уыжвгIанчIви Апсны ащаквгылра апны АААКи а-Конгресс пIатIу зквыта йапрезидентыз Шамба Тараси ралацIара кIьыдата уаквчважвушта йшаъу лхIватI.

«А-Конгресс зтшын йгIандыршаз уалагата ауи асатырква йрылалтI Апсны апны йбергьльу ажвлара-политика уыснкъвгагIвчва дуква – Ардзынба Владиславгьи Шамба Тарасгьи рылата. Тарас Мирон йпа адуней апны хIкъраль ахьыз пшдзата йзыргуз дгIвычIвгIвысын, ауи адуней агIвынаква зымгIва рпны дырдыруан, ауи йхIвырматла Апсынгьи рыцIа-рыцIа йырдыруан», – йгIалылкIгIатI КIьычба.

Ауи  АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса акультура йгьи асоциал проектква йъарыцикIуа ахъазла дшизыразу лхIватI, а-Конгресс рыцIа хвы зму агIатгараквагьи гIалгвалашвахтI.

«АААК йшIу йгьи йджьгару агвып рбзирала уахьчIва Апсны апны ауагIа рхъвмарщаква гIащаквгылхитI, культура нархара змуу гIаджвыквцIара щарда мгIва рауитI, цри бызшва гIащаквыжьрала нхара акIвшитI. Апсуа жвлара рыхъазла а-Конгресс йархъйауа апроектква зджьара йгIанымхауата магIны рымапI», – йылпхьадзитI Ажвлара палата асекретарь.

Ауи амщтахь КIьычба Гульи Эгьзакь Мусса Адуней апсуа-абаза конгресс сквш 30 ъахъыцIуа ахъазла Ажвлара палата ахIвахIвра швъа йылттI.

А-Конгресс шгIаншаз атурых гIайгвалашвахуата Ажвлара палата йалу Джьынджьолиа Сократ йгватра апсуакви абазакви ауат йрайщчву антахьгьыт ауагIахъакви Апсны ахъаз магIын ду змаз агIамта штшадыркIылыз йазынайырхатI. Ауи йшипхьадзауала, а-Конгресс ъадзанхауа асквш 30 руацIа «рахIа магIын дудздза зму ауыс – абаза уагIа адкIылра» алшатI.

Джьынджьолиа апсуа-абаза жвлара апхъахьыла йрылахьхуш щардала йызпщылу, анхара апынгьи хъгалра змазара атахъу хачIвыта йпхьадзитI хIабашталагIвчва Апсны йгIацарпахра.

«АгIвыма къральква рпны йбзазауа адиаспора уагIата жванызкьыгIв, айхIатагьи йсхIвапIта – зкьышвкIыгIвпхьадзара йнадзитI. ХIара ажвлара рахьылагьи, акъральыгIва ахьылагьи ауат Апсны йшгIайлуш алшараква рзыгIанхIыршара атахъыпI. ХIабашталагIвчва ргIайхра ауыс сквш 200 тшараунысгьи ауаштI, ауаса ауи амурад хIазцауата йапхъахауа ачIвырхъаква уахьчIва йатыхIпра атахъыпI», – дацIачIвагъватI Джьынджьолиа.

АгIвыма къральква йырту хIабашталагIвчва Апсныла йгIацарпахра анйара апны йызквчважвуз ауыс хъадаква йрыуазакIхатI. АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв Эгьзакь Мусса йшипхьадзауала, ауи анархарала анхара дахIвра амазара ахIатырла акъральыгIви ажвлари ркъаруква адыркIылра атахъыпI. Ауи йгIаликIгIатI амхIаджьырква ртынхаква гIацарпахра ауыс йамуаш закIыта йшацамкIуаш апш гIамта бзидздза аквурыдзта цIолата йууырдырра шатахъу, ауи акIвымкIвагьи аэкономика тшауацIнауымрыхкIва, аинвестицияквагьи гIатауымгакIва йшамуаш.

«ХIайщчвакви хIахщчвакви рпсадгьыл йгIадыргылхра – хIара йхIхьыгIапI йгьи хIхачIв хъадаква йрыуазакIыпI. Ауи шузырхъйуш авласти абзазагIвчви сабап алата йайчважвалузтын акIвпI. Са йазхъасцIитI хIкъаруква адхIкIылырквын йхIзымырхъйуш хачIвыкIгьи шаъам», – йажва найырдзатI Эгьзакь Мусса.

АААК ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIв йаъаз зымгIва йразыра ажваква рзынайырхатI, анйара анадзара хIаракIыта йшадыргалызгьи гIаликIгIатI. Ауи йшихIвазла, Адуней апсуа-абаза конгресс агIаныршара апсуа-абаза уагIахъа радкIылра апны магIын дудздза зму уыста йалтI. Эгьзакь Мусса йгIаликIгIатI йцIыхъвахауа асквшква руацIа а-Конгресс адуней шабгу йбзазауа апсуакви абазакви ъабадыруа уатыкв дута йшцаз, АААК ауысхагIвчва ргвып дугьи рынхара абаза уагIа ргвбайари рцIаскви рхчари ртшауацIыхри йшазынарху.

«УахьчIва зынхара магIын ду аму ашта йгьи ашIыпIа хъвшараква джьгарта йгIахъхIтIитI. АуагIахъа гьгIащаквхушым йгьи тшгьауацIырхуашым акыт тшауацIыхра амайауазтын – ауаъа акIвпI хIара йхIцIасу акультура ъабзазауа. АшIыпIа хъвшараква рпны тшадыркIылитI згвы цхIауа, ауыс бзиква гIалазгауа абзазагIвчва, хIаргьи ауат йрыцхIкIитI. Ауи акIвымкIвагьи, акыт уантанхауа ауи абзазагIвчва ргвтыхъква, ргвбжараква удыритI. ХIара йшхIылшауа апшта ауат ажвалагьи уыслагьи хIшырцхърагIуш хIащтапI. Абарауаса хIацыта хIынхузтын акIвпI хIзынйауа абаргвыраква амаль анрызгIахIауаш», – йгвы багъьата йхIватI Эгьзакь Мусса.

Ажурналистква радкIылара унашва ахъызцIауа (Ажвлара палатагьи йалу – аредакция ррытаразга) Хашиг Руслан Ажвлара палата апны анйара анакIвшуз Къарча-Черкес йауу йъачIвагIалагIвчва – «Абазашта» газет аредактор хъада Къвыл Фардауыси ажурналист Кълыч Руслани – Апсны Республика Ажурналистква радкIылара йалайыжьтI.

Къвыл Фардауыс лара лыхьызлагьи йлыцынхауа йыхьызлагьи Апсны Ажурналистква радкIылара йалу апрофессионалква рсатыр йалалырныс шыргвапу лхIватI.

«ХIара хIыхъазла чIахIра дупI Апсны Республика Ажурналистква радкIылара хIалалырныс. Кьангьаш гьазгIазгуам апхъахьыла хIара йхIзацалу, сабапра злу проект джьащахъва щарда шхIызпшуа. Ауи акIвымкIвагьи ЙхIаракIу асовет аунашвачпагIвгьи АААК агвыпгьи а-Конгресс сквш 30 ъахъыцIыз срайхIвахIвра стахъыпI. А-Конгресс абзирала хIара хIанйаларныс, апсуакви абазакви анхара апынгьи ращтаныкъвара хIрыбагъьарныс лшара хIауитI», – лхIватI Къвыл Фардауыс.

ХIызту асквш 2022 агIан Адуней апсуа-абаза конгресс асквш 30 артлапIитI. А-Конгресс атурых асквш 1992 октябрь агIаншараква рпны йгIаджвыквлитI. Ауи агIан, аквырджькви апсуакви райсра йанашымтаз, адуней шабгу йаъу адиаспораква ргIащтийыгIвчва Лыхны кыт апны Апсуа-абаза (абаза) уагIахъа I р-Дуней Конгресс йгIадгылтI – ауагIахъа адыркIылта рыжвла ъану рпсадгьыл Апсны рхчарныс ахъазла. ЙагIвсыз асквшква руацIа АААК ахъвдаквцIара хъада тшгьампсахтI: а-Конгресс анхара адиаспора рквта абадырраква рыбагъьара йгьи абаза уагIа ргвбайара гIащаквыжьра йырзынархапI.  

Адуней апсуа-абаза конгресс VIII Айззараду ахабар дыргауата йацынхитI: Апсны акъральыгIва телерадиуакомпания (АГТРК), «Абаза-ТВ» телеканал, Sputnik Апсны хабарргарта агентства.