Адунеизегьтәи аҧсуа-абаза конгресс Аҟәатәи аофис иаҭааит Марзиат Биданоки Марина Темзоковеи.

Селма Базба

Ҩ-еиҿкаарак русуратә еиҧылара аҧшьигеит АААК Иреиҳаӡоу ахеилак Ахантәаҩы Мусса Егзакь. Аиҧылара хықәкыс иаман имҩаҧысуа аусура асасцәа адырбара, хаҭала иаҳҳәозар, АААК Аҟәатәи аҟәша имҩаҧнаго апроекттә усура.   

Афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Т.М. Керашев ихьӡ зху АААҬР (Аедыгьтәылатәи аҳәынҭқарратә агуманитартә ҭҵаарақәа ринститут) аиҳабы аҭҵаарадырра азҵаарақәа рыла ихаҭыҧуаҩ Марзиат Биданоки, аедыгь бызшәеи алитературеи рырҵаҩы, Апроекттә офис алахәҩы Марина Темзоковеи рыла ишьақәгылаз аделегациа АААК аофис иаҭааит. 

Аусуратә еицәажәара аҳәаақәа ирҭагӡаны, Адунеизегьтәи аҧсуа-абаза конгресс аҟәшақәа реиҳабацәа алацәажәеит агәыҧ имҩаҧнаго аусура, ҳазҭагылоу аамҭазы инарыгӡо апроектқәа азгәарҭеит, иара убасгьы ҧхьаҟа иргәиҭоу аусмҩаҧгатәқәа ирыхцәажәеит. 

Асасцәа ракәзар, иазгәарҭеит аусураҿы ицәырҵуа ауадаҩрақәа шеиҧшу, иалацәажәеит АААК аусура иазкны ирбаз-ираҳаз ирызцәырнагаз ацәаныррақәа, иара убасгьы реиҿкаара имҩаҧнагахьоу, иаҳа ирықәманшәалахаз аҿырҧштәқәа ааганы, апроекттә усураҿы ирымоу аҧышәа аҧшәмацәа ирымардеит. 

“Мусса Егзакь иааҧхьарала ҳаҭааит Аҧсны. Игәаҳҭеит АААК аусушьеи, Аконгресс аусзуҩцәа инарыгӡо апроектқәеи. Иҟоуп аинтерес ду ҳазцәырзгаз апроектқәа, аҩныҟа ҳаныхынҳәлакгьы ҳҽазаҳшәоит аиҧш зеиҧшу уаҟагьы аус рыдулара. Иазгәасҭар сҭахуп “Алашареи”, АААКи, ҳара ҳаиҿкаареи ҳаидызҳәало шмаҷым. Зегьы аус ҳуеит ҳетносқәа реиқәырхаразы, ҳҿар ажәлар ирзеиӷьу аҟаҵаразы инхаларц, изҳаларц, аҧҵареи арҿиареи рнапы аларкырц - абарҭқәа зегьы рзы аус ҳуеит ҳара. Уи азы излауала ирацәаны имҩаҧгалатәуп аҧсуареи, абазареи, аедыгьреи хадара хьыруа аусмҩаҧгатәқәа. Ҳәара аҭахума, аҧышәагьы еимаҳдалароуп”, - ҳәа азгәалҭеит Марзиат Биданок. 

Ҩымш ҳәа Аҧсны иаҭааз Аедыгьтәылатәи аделегациа аусуратә еиҧыларақәа рыдагьы, акультуратә программа рыдыргалеит. 

Асасцәа АААК аколлектив иҭабуп ҳәа рарҳәеит иаадырҧшыз асасдкыларазы, насгьы ирылацәажәеит аусеицура азҵаарақәа.