Амениу
19 January 2022
19:58
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Санкт-Петербург

01.10.2021 22:35 Ажәабжьқәа 2490
АААКи аҿар рцентр «Охтеи» Петербург Аиааира амш иазкны аконцерт мҩаԥыргеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси Санкт-Петербургтәи аҿар рцентр «Охтеи» еиҿыркааит, иагьымҩаԥыргеит Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааира амш иазкыз аныҳәатә концерт.

29.06.2021 22:30 Ажәабжьқәа 8312
АААКи Санкт-Петербургтәи антропологиеи аетнографиеи рмузеи аусеицура иалагеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси Санкт-Петербургтәи антропологиеи аетнографиеи рмузеи (Кунсткамера) аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рыдыркылеит.

17.04.2021 12:55 17811
Аԥсни Ҭырқәтәылеи рҟынтә абитуриентцәа Санкт-Петербургтәи ауниверситет аҭаларазы рышәҟәқәа аларҵар рылшоит

Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университет аҭаларазы ашәҟәқәа рыдкылара иалагеит. Аԥснытәи абитуриентцәеи Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа-абаза диаспора рхыԥхьаӡараҟынтә абитуриентцәеи ари аҵараиурҭа хәыда-ԥсада иҭалар ауеит.

17.03.2021 11:10 Ахҭысқәа 39522
Имаӡаркыроу Басараи идунеи мамзаргьы Антон Ҵылкьиа мрагыларатәи илакәқәа

Аԥсны иатәышьҭроу ашәҟәыҩҩы Антон Ҵылкьиа АААК аинфопортал иазеиҭеиҳәеит ҿыц иҭыҵыз мрагыларатәи илакәқәа рышәҟәы аӡбахә, иҳацеиҩишеит ԥхьаҟатәи игәҭакқәа.

10.02.2021 16:30 30028
Абаза жәлар Санкт-Петербург инхо ажәларқәа рсиа иаҵанакит

Санкт-Петербург инхо амилаҭтә хеидкылақәа рҭоурых иазку аизга ҭыҵит Петербургтәи Амилаҭқәа рыҩнаҟны, уи ианылеит аԥсуа-абаза жәлар ирызку аинформациагьы.

07.11.2020 10:40 68170
АААК Аԥснытәи абитуриентцәа Санкт-Петербургтәи абнанхамҩатә университет аҭалараҿы ирыцхраалоит

Аԥснытәи абитуриентцәа аԥыжәара бзиа рымазаауеит Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университет аҭалараан АААК иҟанаҵо адгылара иабзоураны.

27.02.2020 15:00 Ажәабжьқәа 21038
Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Санкт-Петербург аԥсуа бызшәа акурсқәа аанартит

Аконгресс ихацнаркит аԥсуа бызшәа аҵара акурсқәа Санкт-Петербург ақалақь аҟны.

26.12.2019 15:10 Ажәабжьқәа 22592
Аԥсны далыркааит ашықәсан иреиӷьу асахьаҭыхҩы: уи Сабина Кәарҷелиаԥҳа лоуп

Аҟәа имҩаԥысит есышықәсатәи апремиа «Ашықәсан иреиӷьу асахьаҭыхҩы» анашьара.

10.05.2019 10:00 Ажәабжьқәа 21158
Аконгресс аҽаланархәит Аиааира Ду амш иазкны Санкт-Петербург имҩаԥысыз аныҳәарақәа

АААК алахәцәеи Санкт-Петербургтәи аԥсуа-абаза диаспора ахаҭарнакцәеи рхы аладархәит Аиааира Ду амш иазкны Санкт-Петербург имҩаԥысуаз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа.

10.04.2019 19:25 Ажәабжьқәа 22704
АААК раԥхьаӡа акәны иалахәхеит Санкт-Петербург имҩаԥысуа Кавказ ажәларқәа ркультура афестиваль

Урыстәыла аҩадатәи аҳҭнықалақь аҟны имҩаԥысит Кавказ ажәларқәа ркульутра IX-тәи Санкт-Петербургтәи афестиваль. Уи раԥхьаӡа акәны рхы аладырхәит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнакцәа.

Иҵегь аҭагалара