Амениу
9 Нанҳәа 2020
17:01
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Аԥсны

08.08.2020 18:15
Аоперштаб: Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшуп COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа 14, раԥхьаӡа акәны ачымазара идбалоуп аԥсшьаҩы

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵоит Аԥсны иахьаҵанакуа 14-ҩык COVID-19 рыхьит ҳәа, ачымазара ицәа иалоуп иара убас Аԥсныҟа ԥсшьара ҳәа иааз руаӡәкгьы.

08.08.2020 12:20
Аҟәа ҿыц блала избо: Аԥсны аҳҭнықалакь арԥшӡара иазку «Ҳара ҳақалақь» апроектқәа

Ахаԥшьгаратә гәыԥ «Ҳара ҳақалақь» алахәцәа еиҭарҳәеит рҿаԥхьа хықәкыс, хыдҵақәас иқәгылоу, Аԥсны аҳҭнықалақь Аҟәа арԥшӡаразы проектқәас имҩаԥыргарц ргәы иҭоу.

07.08.2020 18:00
Аоперштаб:Аԥсны даҽа 6-ҩык ауаа COVID-19 рыдырбалеит

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит, Аҧсны COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа фба шьақәыргылоуп ҳәа.

Ҳашԥсытәи аиҩхааҭшәа аӡ ҭынчқәеи ахра ԥагьақәеи

АААК аинформациатә портал иазнархиеит Аԥсны зегь раасҭа иԥшӡақәоу ируаку Ҳашԥсытәи аиҩхааҭшәа иазку авидеонҵамҭа кьаҿ.

05.08.2020 19:15
Аоперштаб:Аԥсны даҽа ҩыџьа COVID-19 рыдырбалеит

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит, Аԥсны COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа ҩба шьақәыргылоуп ҳәа.

04.08.2020 20:55
Агәабзиарахьчара аминистрра: урыстәылатәи ҳколлегацәа COVID-19 аҿагылараҿы иҳацхраауеит

Урыстәылатәи амедикцәа аԥснытәи рколлегацәа ганрацәалатәи ацхыраара рырҭоит акоронавирустә чымазара ҿкы аҿагылара аус аҿы.

01.08.2020 19:30
Аоперштаб:Аԥсны даҽа 14-ҩык ауаа COVID-19 рыдырбалеит

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит, Аԥсны COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа жәиԥшь шьақәыргылоуп ҳәа.

31.07.2020 21:50
Урыстәыла аоперштаб: Урыстәылеи Аԥсни рҳәаа аартхоит нанҳәа 1 инаркны 

Урыстәылатәи Афедерациа аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит аԥсуа-аурыс ҳәынҭқарратә ҳәаа нанҳәа 1 нахыс иаартхоит ҳәа. 

31.07.2020 21:45
Аоперштаб: Аԥсны даҽа хҩык ауаа COVID-19 рыдбалоуп, пациентк иԥсҭазаара далҵит 

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит Аԥсны иахьаҵанакуа даҽа хҩык ауаа COVID-19 рыдбалоуп ҳәа, ачымазара зцәа иалаз аӡәы иԥсҭазаара далҵит. 

30.07.2020 20:05
Аԥсны даҽа жәаҩык ауаа COVID-19 рыдырбалеит

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб адырра ҟанаҵеит, Аԥсны COVID-19 ахҭыс ҿыцқәа жәаба шьақәыргылоуп ҳәа.

Иҵегь аҭагалара