75382

Абар шьҭа 60 шықәса ҵырц егьагым, аԥсуа сахьаҭыхҩы, аскульптор Гиви Смыр иуникалтәу аԥсабаратә цәырҵра – Афонҿыцтәи аҳаԥы адунеи иазааиртиижьҭеи. Ари «адгьылаҵаҿтәи аҳҭынра» амаӡақәа иара иааирԥшит 1961 шықәсазы.