16939

Аԥсуа естрада ашәаҳәаҩцәа злахәыз аконцерт ала Аҟәатәи аԥшаҳәаҿы ихыркәшахеит Аԥсны абираҟ амш азгәаҭара иазкыз аныҳәа.