Авокалтә конкурс «Орфеи» алахәҩы Саида Азизовеи аԥсуа композитор Анри Гәымбеи еиԥылеит аԥсуа ашәа ҿыц астудиаҿы аҭаҩра рҽазыҟарҵарц.

Саид Барганџьиа

Авокалтә конкурс «Орфеи» аҟны аԥсышәала иреиӷьны ашәа анагӡаразы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аҳамҭа ҷыда иаԥсахаз ашәаҳәаҩ қәыԥш Саида Азизова аԥсуа композитор Анри Гәымба диԥылеит аҩаша, жәабран 26 рзы. Хара имгакәа урҭ аҩыџьа астудиаҿы ашәа ҿыц ҭарыҩраны иҟоуп.

Акомпозитор, амузыкант Анри Гәымба ашәаҳәаҩ қәыԥш лыбжьы дазыӡырҩын, лбаҩхатәра деигәырӷьеит.

«Ашәа аԥҵара салагахьан, аха аҵыхәтәанӡа изеиԥшрахашаз сыздыруамызт, убри аҟнытә ҳаибадырра сазыԥшын. Саида абаҩхатәра лылоуп, уи иахьа избеит: авокалтә аппарат, адикциа, атембр – абри зегьы азыӡырҩцәа хнамхыр залшом. «Лмузыкатә ҟазшьа» зеиԥшраз збеит. Сгәанала, иҭаҳаҩраны иҟоу ашәа угәалашәараҿы инхо акәхоит, лықәрагьы ианаалоит», – ҳәа азгәеиҭеит акомпозитор.

Саида лакәзар, еиҭалҳәеит иахьа ишынаӡаз анкьатәи лыгәҭакы – ипрофессионалтәу абыжьҭаҩратә студиа аҭаара.

«Астудиаҿы саннеи сгәы ҭыԥаны ицон. Азныказы зынӡа ашәаҳәашьа сзымдыруазшәа сгәы иабеит, аха нас сҽааизызган ашәа сҳәеит, ацәанырра ссирқәа соуит. Аконгресс даара иҭабуп ҳәа азысҳәарц сҭахуп абас иҟоу аҳамҭа ахьсанаршьаз азы. Сгәы иаанагоит, ҳвокалтә конкурс иалахәыз зегьы сҭыԥан иҟазарц ргәы азыҳәарын ҳәа», –азгәалҭеит ашәаҳәаҩ қәыԥш.

Саида диит, илызҳаит Очамчыра ақалақь аҟны. Уажәы аҵара лҵоит 10-тәи акласс аҿы. Лҭаацәараҿы ашәаҳәара иаҿу аӡәгьы дыҟаӡам, ларгьы уажәаԥхьа профессионалтә ҟазшьала авокал аус адылуломызт.

«Амузыкатә ҵара сымаӡам. Аха схәыҷаахыс ашәаҳәара бзиа избон. Ателербага аҿаԥхьа ашәа сҳәон. Атекстқәа ирласны исҵоит. Ааи, ашәаҳәара сгәаԥхоит, аха саԥхьаҟа ахирург изанааҭ алсхырц сгәы иҭоуп, Урыстәыла аҵара ҵаны сықалақь гәакьа Очамчыраҟа сааны, ара сынхаларц, аус зуларц сҭахуп», – ҳәа еиҭалҳәеит Саида.

АААК Аҳәса рхеилакқәа рнапхгаҩы Гета Арӡынԥҳа иазгәалҭеит апроект «Орфеи» ииашаҵәҟьаны ажәлар ирызку проектхеит ҳәа, уи азҿлымҳара ду аиуит Очамчыра араион аҟнеиԥш атәыла зегьы аҟынгьы.

«Орфеи» – ҿырԥшы бзиоуп, ауаа рҿаԥҳьа иқәдыргылаз ахыдҵа қәҿиарала ишынарыгӡо узырбо. Апроект алахәцәа раԥхьаӡа акәны асценахь ицәырҵит, уаанӡа ашәаҳәара рнапы алакымызт. Иаҳҳәап, Саида Азизова лакәзаргьы раԥхьаӡа акәны апрофессионалтә студиа данаҭаа иахьоуп. Аконгресс иалшеит лара лхәыҷтәы гәаҳәара анагӡара. Абас иҟоу ахықәкы лашақәа рзоуп абри апроект адгылара заҳҭазгьы», –лҳәеит Арӡынԥҳа.

«Орфеи» – Очамчыра араион имҩаԥысуа музыкатә конкурсуп. Уи иалахәуп Очамчыра араион аҟнытә абаҩхатәра злоу ахәыҷқәа, урҭ реиҳараҩык раԥхьаӡа акәны амикрофон ахьыркыз аконкурс аҟноуп. Авокалтә проект «Орфеи» иреиӷьӡоу ашәаҳәаҩ ҳәа ахьӡ аиуразы еицлабуеит жәибжьҩык, урҭ дрылоуп Саида Азизовагьы – зегьы иреиӷьны аԥсышәала ашәа зҳәаз ҳәа АААК иҷыдоу аҳамҭа занашьоу. Мшаԥымзазы имҩаԥысуеит аконкурс афинал, уаҟа еилкаахоит аиааира згаз ихьӡ.