18549

Ԥхынгәы 23 рзы Аԥсны иазгәарҭеит Аҳәынҭқарратә бираҟ амш, есышықәса ари аныҳәа мҽхакыҭбаала иаԥылоит аԥсуа-абаза жәлар рхаҭарнакцәа ахьынхо адунеи атәылақәа рҿы.

АБРИ АТӘЫ ЕИҲА ИНАРҬБААНЫ >>

АБРИ АХҬЫС ИАЗКУ АВИДЕО АХӘАԤШРА >>