АААК Аинформациатә портал анапхгаҩы, аредактор хада Амина Лазԥҳа еиҭалҳәеит иаҳхысыз ашықәс азы Апортал аусушьа шыҟаз.

Саид Барганџьиа

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Аинформациатә портал анапхгаҩы, аредактор хада Амина Лазԥҳа АААК апортал 2019 шықәсазтәи аусура аихшьалақәа ҟалҵеит, ԥхьаҟатәи агәҭакқәа ртәгьы еиҭалҳәеит.

Раԥхьаӡа иргыланы лара иазгәалҭеит, АААК Аинформациатә портал – Аԥсны аҩнуҵҟеиԥш, уи анҭыҵгьы – иуникалтәны изызхәыцу проектуп ҳәа.

Аредактор хада илҳәеит, Аинфопортал анапы ишану Аконгресс аусушьа аиҭаҳәареи, ҳажәлар рҭоурыхи, ркультуреи, иналукааша ахаҭарнакцәеи рыӡбахә аҳәареи адагьы, уаҟа иҭаҩу ахархәаҩцәа рзы социалтә ҳак аҳасабала ақәгыларагьы, насгьы «убри зегь мҩаԥысуеит адунеи атәылақәа 50 ирыланхо аԥсуа-абаза диаспора ахаҭарнакцәа зегь злацәажәо аф-бызшәак рыла».

«Аихшьалақәа ҟаҵо, иазгәасҭар сылшоит 2019 шықәсазы иазԥхьагәаҭаны иҳамаз зегь шаҳзынагӡаз. Хаҭала ҳазааҭгылозар, иаҳхысыз ашықәс азы дҵа хадас ҳҿаԥхьа иқәгылаз – атехникатә ганахьала имариам араб версиа ахацыркра акәын, уи қәҿиарала аус ауеит цәыббрамза инаркны. Иазгәаҭатәуп, активла ишҳаԥхьо англыз бызшәеи, аҭырқәшәеи, араб бызшәеи рыла, даҽакала иаҳҳәоазр – уажәаԥхьа Аинтернет аҿы ҳтәылеи ҳажәлари ирызкны инеиԥынкыланы ицәырҵуа, иактуалтәу аинформациа злаҟамыз абызшәақәа рыла. Абри аганахьалагьы ҳара ҳпортал уникалтәуп, уи иахьагьы иамоу алшарақәа маҷым, апотенциал акәзар – иаҳагьы еиҳауп», – лҳәеит Анформациатә портал анапхгаҩы.

Кан Ҭаниа АААК Аппарат аусура аихшьалақәа ҟаиҵеит, ахашәалеи аныхтәқәеи аирбеит

Лара иацылҵеит, 2019 шықәсазы Аԥсныи, Урыстәылеи, Ҭырқәтәылеи инхо атәылауаа алшара шроуз апортал ахархәарала ишиашоу, онлаин алахәҩы ихәҭалагалақәа ршәара (АААК Аԥҟаԥҵәа инақәыршәаны, алахәҩы ихәҭалагала иартәоит шықәсык ахь ҩ-долларк, ма шә-мааҭк – аред.). Абри аҩызаҵәҟьа алшара роуеит 2020 шықәсазы Аконгресс Арегионалтә ҟәша ҿыцқәа ахьааҭыз атәылақәа ирыланхо ҳџьынџьуаагьы.

Амина Лазԥҳа лажәақәа рыла, апортал аус ауеижьҭеи, абызшәақәа зегь рыла икьыԥхьын ҩ-нызқь инареиҳаны аматериалқәа. 2019 шықәса иалагӡаны асаит иҭалеит 70 нызқьҩык инарзынаԥшуа ахархәаҩцәа ҿыцқәа, ари ахыԥхьаӡара есымшааира иацлоит. Зегьы иреиҳаны ахархәаҩцәа ҭалоит абарҭ атәылақәа рҟынтә - Аԥсны, Урыстәыла, Ҭырқәтәыла, Қырҭтәыла, Ирландиа, Еиду Америкатәи Аштатқәа, Германиа, Египет, Иорданиа, Британиа Ду. Иааидкыланы Аинфопортал активла иаԥхьоит иара убас Евроеидгыла атәылақәа рҿы, нас Еиду Арабтә Емиратқәа рҿы, убасгьы Израиль, Индиа, Аладатәи Кореа, Китаи, Иапониа. Ари асиа иалалеит иара убас Канадеи Австралиеи, Латинатәи Америка атәылақәа рахьтә – Бразилиа.

«Сара лассы-лассы исазҵаауеит, иарбан бызшәоу апортал анаҩс излацәажәо ҳәа. Ааигәа-сигәа ус еиԥш иҟоу агәҭакқәа ҳамам, избан акәзар абызшәарацәа шьҭызхуа асаитқәа аус рыдулара – ахарџь рацәа аҭахуп, ауадаҩрақәагьы рацәаны иацуп: бызшәатә версиак аус арура шықәсык еиҵымкәа аамҭа аҭахуп. Аха, ус акәзаргьы, ҳәарада, ҳаԥхьаҟа акитаи бызшәалеи аиспан бызшәалеи иҳаԥхьо иалагар сҭахын. Арҭ абызшәақәа актәи аҭыԥқәа ааныркылоит адунеи аҿы ирылацәажәо ауааԥсыра рхыԥхьаӡарала, убри аҟнытә урҭ аус рыдулара ҵакыдам. 2020 шықәсазы апортал злагаз аус иацнаҵалоит, аԥхьаҩцәагьы ргәы ҟанаҵалоит аинтерес зҵоу аматериал ҿыцқәеи апроектқәеи рыла», – лҳәеит Лазԥҳа.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс (АААК) – аҭоурых змоу, аҭынха беиа иалаҟоу еиҿкаароуп. Иахьазы АААК аус ауеит иалкаау абарҭ ахырхарҭақәа рыла: адиаспора жәпаҩны иахьынхо атәылақәа рҿы жәларбжьаратәи аусура, аҭыԥантәи аусура, аԥсуа-абаза жәлар ирхаҭарнакцәоу аҳәсеи аҿарацәеи аус рыдулара, бызшәарацәала аинформациатә портал арҿиара уҳәа убас егьырҭгьы. Аконгресс ахықәкы хада – адунеи иқәынхо аԥсуа-абаза жәлар ахаҭарнакцәа зегьы реидкылароуп. Аиҿкаара иалалар рылшоит изҭаху абаза жәлар ахаҭарнакцәа зегьы, адунеи ҭыԥс иахьынхозаалак. Уи азы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Аинфопортал аҟны онлаин Арзаҳал харҭәаатәуп.