11085

Ииасуа ашықәс акыр ишыхьанҭазгьы, Аԥсны ақалақьқәа зегьы рҟны ашҭа хадақәа аныҳәазы ирҩычеит, ауааԥсыра ргәы иахәарц, хәыҷи-дуи агәалаҟара бзиа рымазарц.