2482

Ада Ҭраԥшь асаламшәҟәы лҩит аибашьраан Ԥақәашь иҟаз лашьеи лаҳәшьеи Ешсоу Еланеи рышҟа. Шәҟәыла мацара аимадара рыбжьан убри аамҭазы.