14434

Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраҿы Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш иазкны ахыцуаа ртурнир мҩаԥысит цәыббра 29 рзы, аетнопарк «Аԥсны» ашҭаҿы.

АБРИ АТӘЫ ЕИҲА ИНАРҬБААНЫ >>