4993

Мызк ҵуеит ара сыҟоуижьҭеи. Сара араҟа даара исгәаԥхоит. Ара даара ибзиоуп. Сара ара сахьыҟоу сҭаацәа сыцуп. Сара ара сахьыҟоу сҩызцәа сыцуп.

Мызк ҵуеит ара сыҟоуижьҭеи.
Сара араҟа даара исгәаԥхоит.
Ара даара ибзиоуп.
Сара ара сахьыҟоу сҭаацәа сыцуп.
Сара ара сахьыҟоу сҩызцәа сыцуп.