4933

Аҳаирплан агханы иаауама? Анаҩстәи ареис анбаҟало? Ари ишиашоу ицо ареис аума? Даҽакы сҭалараны сыҟоума? Аҳаирплан аиҭаҭалара сагхеит.

Аҳаирплан агханы иаауама?
Анаҩстәи ареис анбаҟало?
Ари ишиашоу ицо ареис аума?
Даҽакы сҭалараны сыҟоума?
Аҳаирплан аиҭаҭалара сагхеит.