Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь Аԥсуа университет астудентцәа дырԥыланы, рызҵаарақәа рҭак ҟаиҵеит.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет астудентцәа дырԥылеит, аҿар ирызцәырҵуаз аазҵаарақәагьы рҭак ҟаиҵеит ахәаша, жьҭаара 18 рзы.

АБРИ АТӘЫ ЕИҲА ИНАРҬБААНЫ >>

Аиԥылара ҩ-сааҭк инареиҳаны имҩаԥысуан. Ари аамҭа иалагӡаны Мусса Егзакь инарҭбааны еиҭеиҳәеит АААК хықәкыси хыдҵақәаси иамоу, Аконгресс аусура апланқәа ртәы, уи анаҩс аҿарацәа ирызцәырҵыз азҵаарақәа ирҭар рылшон.