Санкт-Петербург имҩаԥган Ашықәс ҿыц иазкыз ахәылԥаз Урыстәыла аҩадатәи аҳҭнықалақь аҟны инхо аԥсуааи ашәуааи рзы.

Санкт-Петербург инхо аԥсуааи ашәуааи рзы имҩаԥган Ашықәсҿыцазтәи аныҳәа. Уи еиҿнакааит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Санкт-Петербург иҟоу арегионалтә ҟәша.

Абри атәы еиҳа инарҭбааны>>

Арегионалтә ҟәша анапхгаҩы Ҭемыр Рекәаа иазгәеиҭеит, аныҳәатә хәылԥазы, раԥхьаӡа иргыланы, ахәыҷқәа рзы ишеиҿкааз, уи ишаҭааз 50-ҩык инареиҳаны ахәыҷқәа. Хықәкы хадас аусмҩаԥгатә иаман Санкт-Петербург инхо аԥсуааи ашәуааи ҭыԥқ аҿы еидкыланы реибардырра.