Еиԥҟьара хәыҷык ашьҭахь Адунеизегьтәи аԥсуа-абазаа конгресс Москва ҩаԥхьа иаанартит абаза бызшәа аҵаразы акурсқәа.

АААК еиҭахацнаркит Москва аамҭала иаанкыланы иҟаз абаза бызшәа аҵара акурсқәа русура. Арҭ акурсқәа еиҿкаауп Урыстәылатәи Афедерациа Аиҳабыра иатәу Афинанстә институт аҿы англыз бызшәа арҵаҩы Мариана Кармова лаԥшьгарала. АААК Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь абаза бызшәа акурсқәа реиҭахацыркра дадгылеит, абызшәа арҵаҩы есымзатәи луалафахәы шьақәирӷәӷәеит.

Иҳаҩсыз аҵарашықәс азы акурсқәа ирхысуан ҩ-гәыԥк – аиҳабацәеи аиҵбацәеи ҳәа еихшаны.

«Аиҳабацәа ргәыԥ 11-ҩык алан, аиҵбацәа – 14-ҩык. Аиҵбыратә гәыԥ аҟны аҵатәхәқәа ахәмарра формала имҩаԥысуан, алексика ҿыц ахшыҩ азышьҭны, аиҳабыратә гәыԥ аҟны еиҳа хшыҩзышьҭра аҭан ацәажәаратә бызшәа», – лҳәеит акурсқәа равтор.

Ари ашықәсазы акоронавирустә ҿкы алаҵәара иахҟьны ҳҵара адистанциатә формахь ииаҳгоит. Абаза бызшәа длырҵалоит Фатима Иуана, еицырдыруа апаблик «Абаза бызшва» админс иҟоу, иара убас Черқьесск ақалақь аҟны абаза хәыҷбаҳча «Абанпара» (абаза бызшәала иаанагоит – абиԥара – аред.) анапхгаҩы.

«Фатима арҵаҩратә ԥышәа бзиаӡа лымоуп Монтессори лсистема инақәыршәаны (XX-тәи ашәышықәса актәи азбжазы италиатәи арҵаҩы, аҳақьым Мариа Монтессори иаԥылҵаз арҵаратә система, ҳаамҭазы ахәыҷааӡараҿы ахархәара ҭбаа амоуп адунеи ахьынӡанаӡааӡо – аред.). Лара акитаи школ аҟынгьы англыз бызшәа длырҵон. Фатима алҵшәа аиура иашьҭоу лоуп, абаза бызшәа арҵара аус гәыла-ԥсыла дазнеиуеит, дентузиаступ. Ҳара-ҳара ҳарҵаҩратә ԥышәа еимаҳдоит, саргьы сырҵаҩуп, англыз бызшәа рысҭоит», - лҳәеит Мариана Кармова.

Лара иацылҵеит, ари аҵарашықәс азгьы рҵара ишацырҵо аиҳабыратә гәыԥгьы аиҵбыратә гәыԥгьы. Аиҵбыратә гәыԥ шьҭа еидкылоуп, аиҳабыратә гәыԥ ахь изҭаху рҽанырҵар рылшоит. Уи азы Мариана Кармова абри аномер ала аҽлымадара аҭахуп +7(926)666-38-26.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аусура ахықәкы хадақәа иреиуоуп аԥсшәеи абаза бызшәеи реиқәырхареи рырҿиареи. Абри аус аҳаҭыразы есышықәса АААК ҳбызшәақәа рыҿиара иацхраауа апроектқәа ирхаҵгылоит, адунеи еиуеиԥшым аҭыԥқәа рҿы абызшәатә курсқәа раартрагьы уахь иналаҵаны.