2602

Рауф Дасаниа исаламшәҟә ҩын аҵыхәтәантәи ажәыларахь ицара мышқәак шагыз. Уи лабҿаба аҳәара дызхьымӡар ҳәа дзыцәшәоз ажәақәа уасиаҭҵас иҩны иҭаацәа ирзынижьит.