Амениу
5 Ԥхынгәы 2022
22:13
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Борис Адлеиба

15.07.2019 10:30 Ахаҭарақәа 25045
Ижәлар рыгәҭа дгыланы иҵегь дзыхьӡарц ииҭахыз рацәан: Борис Адлеиба имшира иазкны

Ԥхынгәы 15 – Борис Адлеиба имшира аҽны АААК аинфопортал иазнархиеит иналукаашаз Аԥсны аԥхьагылаҩ изку аочерк.