Амениу
2 Хәажәкыра 2024
19:46
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Азхаҵара амш

27.08.2018 17:25 Афотосахьақәа 18742
Аныҳәа аԥшшәы лашақәа: Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара аиубилеи Аҟәа ишазгәарҭаз

Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны ахьыԥшымра азханаҵеижьҭеи 10 шықәса аҵра амш азы Аҟәа имҩаԥысит аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа. Аныҳәа шымҩаԥысыз шәахәаԥш Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аинформациатә портал аҟны.

27.08.2018 17:20 Аԥсны 17728
Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара жәашықәса ахыҵра: Аҟәа иазгәарҭеит аиубилеи

Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны Аҳәынҭқарра ахьыԥшымра азханаҵеижьҭеи 10-шықәса аҵра иадҳәаланы, жәлар ргәырӷьара зцыз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа мҩаԥысит Аԥсны нанҳәа 26 рзы.

26.08.2018 10:15 Ажәабжьқәа 14945
Егзакь: нанҳәа 26 – аепоха ҿыц хацзыркыз рыцхәуп ҳаамҭазтәи Аԥсны аҭоурых аҿы

АААК Иреиҳаӡоу Ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь аԥсуа жәлар ирыдиныҳәалеит Аԥсны жәларбжьаратәи азхаҵара жәашықәса ахыҵра.