Амениу
21 Абҵара 2019
07:17
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Константин Шьаҟрыл

21.05.2019 01:00 Ахаҭарақәа
Занааҭла дырҵаҩын, ҟазшьала дықәԥаҩын: Константин Шьаҟрыл иԥсҭазаара аҭоурых

Лаҵарамза 20 рзы 120 шықәса ҵуеит иналукааша аԥсуа рккаҩы, Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Аҳәынҭқарратә премиа алауреат Константин Шьаҟрыл диижьҭеи.