Амениу
10 Мшаԥы 2021
18:32
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Апроект "Амазара"

01.12.2020 23:30 ҞЧА
Абаза ҳәызбақәа: апроект «Амазара» авидео ҿыц ҭыҵит

Абаза ҳәызбақәа ирызку адокументалтә фильм ала иацҵахоит аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә-культуратә ҭынха иазку Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси ИАЕ «Алашареи» рыпроект «Амазара».

Аԥсуа жәлар рашәа "Нарҭаа рышьҭыбжь": апроект "Амазара" аҩбатәи авидео ҭыҵит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси аилазаара «Алашареи» аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә мазара иазкны ихацдыркыз апроект ҿыц иацнаҵоит аԥсуа жәлар рашәа «Нарҭаа рышьҭыбжь», О. Хәынҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә орекстр ари ашәа шынаргыӡо авидео ианҵоуп.

15.11.2020 10:30 Аԥсны
Адунеи зегьы ираҳарц: апроект «Амазара» иацҵахоит аԥсуа жәлар рмузыкала

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси аилазаара «Алашареи» аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә мазара иазкны ихацдыркыз апроект ҿыц иацнаҵоит аԥсуа жәлар рашәа «Нарҭаа рышьҭыбжь», О. Хәынҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә орекстр ари ашәа шынаргыӡо авидео ианҵоуп.

11.11.2020 19:20 Аԥсны
Егзакь апроект «Амазара» авидео иазкны: аролик иахәаԥшхьеит 30 нызқьҩык ауаа

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь адоуҳатә ҭынха иазку апроект «Амазара» раԥхьатәи аетап аихшьаалақәа ҟаиҵеит.

Аҧсуа милаҭтә кәашара: апроект "Амазара" авидео ҿыц азнархиеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси аилазаара «Алашареи» аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә мазара иазку апроект ҿыц хацдыркит.

Камера, мотор, ҳалагеит: АААК-и Алашареи ихацдыркуа апроект ҿыц "Амазара" раҧхьатәи аҭыхрақәа шымҩаҧысуаз

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси аилазаара «Алашареи» аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә мазара иазку апроект ҿыц хацдыркит.

18.10.2020 15:00 Аԥсны
АААК-и «Алашареи» ихацдыркит апроект ҿыц «Амазара»

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси аилазаара «Алашареи» аԥсуа-абаза жәлар рдоуҳатә мазара иазку апроект ҿыц хацдыркит.