Амениу
20 January 2022
19:36
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Табулов Ҭаҭлусҭан

19.02.2019 12:20 Ахаҭарақәа 24795
Ҭаҭласҭан Ҭобыль: "ашәуаа рахьтә усзуҩ иашаз иҟаҵәҟьаз"

Ҭаҭласҭан Ҭобыль – абаза литература ашьаҭаркҩы, раԥхьатәи афольклорҭҵааҩы, аҟабарда-черқьес бызшәеи абаза бызшәеи раԥхьаӡатәи рынбаншәҟәқәеи, егьырҭ ашәҟәқәеи реиқәыршәаҩ, ашәуаа рахьтә раԥхьаӡатәи апрофессионалтә литератор. Ижәлар арккареи, аҵареи рыҭара иашьҭаз уаҩын.