Амениу
20 Мшаԥы 2024
05:26
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Инар Гыцба

01.03.2022 18:05 Аконгресс иазкны 11490
Аконгресс апроект ҿыц хацнаркуеит – авидеоинтервиуқәа рцикл «АААК ахаҿқәа»

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ишәыднагалоит «АААК ахаҿқәа» ҳәа хьӡыс измоу апроект ҿыц – Аконгресс агәыԥ иалоу рыҿцәажәарақәа еидызкыло авидеопроект авторс дамоуп Аинфопортал аредактор хада Амина Лазԥҳа. 

04.07.2020 14:20 Ажәабжьқәа 15323
АААК Иреиҳаӡоу ахеилак алахәцәа ирзеиҭанаҳәеит апандемиаан аусура шымҩаԥысуаз атәы

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак алахәцәа апандемиа аамҭазы АААК аусура иалацәажәеит.

02.01.2020 14:20 Ажәабжьқәа 18462
Инар Гыцба АААК аусуразы: 2020 шықәсазы жәларбжьаратәи ахырхарҭа иацҵахоит, ирӷәӷәахоит

АААК аҟны еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рыла 2019 шықәсазы имҩаԥыргаз аусура аихшьалақәа ҟарҵеит. Аконгресс ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба дыззааҭгылаз хырхарҭақәоуп: жәларбжьаратәи аусура, Аҳәсеи Аҿари рхеилакқәа русушьа, Аҭыԥантәи аҟәшақәа русура лҵшәақәас иаанашьҭыз.

Аконгресси, адипломатиеи, ихатә ԥышәеи ирызкны: Гыцба – АААК Адискуссиатә клуб раԥхьатәи асас

АААК ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба Аконгресс Адискуссиатә клуб раԥхьатәи сасны дҟалеит. Аклуб аиԥылараҿы иара еиҭеиҳәеит иԥсҭазаареи, Аконгресс аҟны иусуреи ртәы.

13.11.2019 14:50 Ажәабжьқәа 21766
АААК Адискуссиатә клуб раԥхьатәи сасны даҭааит Инар Гыцба

АААК ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба Аконгресс Адискуссиатә клуб раԥхьатәи сасны дҟалеит. Аклуб аиԥылараҿы иара еиҭеиҳәеит иԥсҭазаареи, Аконгресс аҟны иусуреи ртәы.

17.10.2019 20:10 Ажәабжьқәа 18084
Ҳазҭагылоу аамҭазтәи АААК аусура иалацәажәеит Аконгресс Иреиҳаӡоу ахеилак алахәцәа реиԥылараҿы

АААК Иреиҳӡоу ахеилак алахәцәа Аконгресс аусура абжьаратәи аихшьалақәа ҟарҵеит, ԥхьаҟазгьы ихадоу ахырхарҭақәа алыркааит.

16.10.2019 20:00 Ажәабжьқәа 20483
АААК Иреиҳаӡоу ахеилак апрезидум алахәцәа русура абжьаратәи алҵшәақәеи ԥхьаҟатәи агәҭакқәеи ирылацәажәеит

Жьҭаара 16 рзы АААК Иреиҳаӡоу ахеилак апрезидум алахәцәа еиқәшәеит Аконгресс аусура абжьаратәи алҵшәақәеи ԥхьаҟатәи агәҭакқәеи рылацәажәаразы.

15.10.2019 14:00 Ажәабжьқәа 32720
Гыцба Ҭырқәтәыла иаҭаара аихшьалақәа: АААК аҭыԥантәи аҟәша ахеилакқәа быжьба аартуп

АААК ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба Ҭырқәтәылатәи Ареспублика иаҭаара аихшьалақәа ҟаиҵеит.

07.10.2019 13:20 Ажәабжьқәа 32919
Раԥхьатәи Сҭамԥыл иаатит: Ҭырқәтәыла иаԥҵахоит АААК аҭыԥантәи аҟәша ахеилакқәа

Ҭырқәтәыла араионқәеи ақалақьқәеи рҿы иаартхоит АААК аҭыԥантәи аҟәша ахеилакқәа

20.09.2019 18:00 Ажәабжьқәа 19503
Тарас Шамба АААК Аҟәатәи аофис аусзуҩцәа дырԥылеит 

Иналукааша аԥсуа ауаажәларра-политикатә усзуҩы, АААК аҳаҭыр зқәу ахада Тарас Шамбеи Аҟәа иҟоу Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аусзуҩцәеи реиҩызаратә еиԥылара мҩаԥысит.  

Загрузить еще