Амениу
19 Жәабран 2020
16:06
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Нурбеи Камкьиа

15.06.2019 18:25 Ахаҭарақәа
Асабрада зҿамыз актиор: Нурбеи Камкьиа иԥсҭазаареи ирҿиареи

Рашәарамза 15 рзы иԥсы ҭазҭгьы 85 ихыҵуазаарын еицырдыруа аԥсуа актиор, Қырҭтәылатәи ССР, Аԥснытәи АССР, Нхыҵ-Уаԥстәылатәи АССР жәларқәа рартист Нурбеи Камкьиа. Асценаҿи аԥсҭазаараҿи иара дзакә уаҩыз иазкуп АААК аинфопортал иазнархиаз аочерк.