Амениу
30 Лаҵара 2020
01:25
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аҧсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Роза Чкату

02.12.2018 11:30 Ахаҭарақәа
Черқьессктәи аҳақьам Роза Чкату: усурада аԥсҭазаара схаҿы исзаагом

Ԥхынҷкәын 1 азы лиубилеи азгәалҭоит Ҟарачы-Черқьессктәи Аресупблика агәабзиарахьчара зҽаԥсазтәыз аусзуҩ, аҳақьым Роза Чкату. Уи лыԥсҭазааратә мҩеи, лзанааҭтә усуреи иазкны АААК аинформациатә портал иазнархеит аочерк.