Амениу
14 Абҵара 2019
08:02
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аҧсуа-абаза
конгресс

Роза Чкату

02.12.2018 11:30 Ахаҭарақәа
Черқьессктәи аҳақьам Роза Чкату: усурада аԥсҭазаара схаҿы исзаагом

Ԥхынҷкәын 1 азы лиубилеи азгәалҭоит Ҟарачы-Черқьессктәи Аресупблика агәабзиарахьчара зҽаԥсазтәыз аусзуҩ, аҳақьым Роза Чкату. Уи лыԥсҭазааратә мҩеи, лзанааҭтә усуреи иазкны АААК аинформациатә портал иазнархеит аочерк.