Амениу
24 Рашәара 2024
07:13
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Иури Агырба

25.06.2019 10:05 Ахаҭарақәа 21221
Ахшыҩ ҵар, алаф цҳафыр, агәы ҭбаа: Иури Агырба имширазы

Иналукааша абаза ҵарауаҩ, ауаажәларратә усзуҩ, ажәлар рыхьӡырҳәагацәа иреиуоу Иури Агырба изкны АААК аинфопортал иазнархиаз аочерк шәаԥхьарц ишәыдаагалоит иара имширазы.