Зымҽхак ҭбааз аинтеллектуалтә хәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» шымҩаԥысыз аҭоурых аҩбатәи ахәҭа шәзеиҭаҳҳәоит. Ари ахәмарра еиҿнакааит иагьымҩаԥнагеит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс, уажәшьҭа иара иҿыцу проект дук аазыртуа акәхеит.

Абаза жәлар рҭоурыхи ретнографиеи ирызкны имҩаԥысыз аинтеллектуалтә хәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» аиааирагаҩцәа еилкаауп. Ари апроект иазхәыцит, иагьеиҿнакааит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс.

Аиааира ргеит агәыԥ «Хьиустон» ахәмарцәа. Зынӡа ахәмарра иалахәын аклуб «Диуна» иатәу ԥшь-командак: «Агенты Тео», «Хьиустон», «Когда Давид», «Белые воротнички». 

АХӘМАРРА "ИАРБАН? ИАБА? ИАНБА?" ИХАРҬӘААУ АВЕРСИА ШӘАХӘАԤШЫР ҞАЛОИТ АБРА

«Аҭак ыҟазароуп»

Аиҿкааҩцәа шазхәыцыз ала, ахәмарра хықәкы хадас иаман арккаратә функциа, ус анакәха, амҩаԥгаҩ дзыԥхьоз аҭак иашақәа инҭырҳәцааны аинформациа урҭо иҟазар акәын.

Аидеиа автор, АААК Аҳәса рхеилакқәа рнапхгаҩы Гета Арӡынԥҳа еиҭалҳәеит аиҿкааҩцәа ахәмарра иалагаанӡа ашәарақәа шрымаз, акомандақәа аҭак иаша рзымдыруазар ҟалоит ҳәа.

«Ҳажәлар рҭоурыхи ркультуреи иазкны иахьынӡауа адырра рацәа аҭара хықәкы хадас иҳаман аҟынтә, зҵаарацыԥхьаӡа инарҭбаау аннотациа ацаҳҵеит. Експертцәас ари аус иадаҳгалеит аԥсуа ҵарауаа Виачеслав Чрыгба, Марина Барцыц, Руслан Гәажәба, иара убас Аԥсны еицырдыруа ҳатрадициақәа реиқәырхаҩцәа – асахьаҭыхҩы Баҭал Џьапуеи, ажьи Ҭемыр Ӡиӡариеи», – ҳәа еиҭеилҳәеит Арӡынԥҳа.

Аха баша ҳшәозаарын, ҳәа азгәалҭеит лара, акомандақәа ахәмарра зегьы иахысит, аҭак иашақәагьы ҟарҵон, аинтерес зҵаз рхатә вариантқәагьы ҳадыргалон. Абасала, «Иарбан? Иаба? Ианба?» амиссиа хадақәа ируакыз – арккаратә – қәҿиарала инагӡан.

«Зҵаарацыԥхьаӡа аҭак ҳаҳар акәын, уи анаҩс аннотациагьы ахәмарцәа роума, ахәаԥшцәа роума, зегьы идҳарҳар ҳҭахын. Акомандақәа активла рхы ахьаадырԥшаз ҳаигәырӷьоит, аиҿкааҩцәа еилаҳкааит дара рыҽшазыҟарҵоз», - лҳәеит Арӡынԥҳа.

Ахәмарра хыркәшоуп, апроект – хацыркуп 

Ахәмарра иалахәыз акомандақәа аԥышәа ду роухьан аинтеллектуалтә еицлабрақәа рганахьала. Аха «Иарбан? Иаба? Ианба?» атематика ҿыцын дара рзы, убри аҟнытә акыр ирыхәеит шықәсыбжак аԥхьа аҽазыҟаҵарзы ирыҭаз алитература.

Гета Арӡынԥҳа иазгәалҭеит ахәмарра ԥхьаҟагьы иацу шыҟало.

«Ҳаԥхьаҟазы апланқәа ҳамоуп, ҳгәыӷуеит ингӡахап ҳәа. Аформат ԥсаххаӡом, акоманда ҿыцқәа адҳаԥхьалалоит. Ҳгәы иҭақәоу ыҟоуп. Иаҳҳәап, аԥсуа-абаза диаспора аҟынтә акомандақәа алахәхар ҳҭахуп еиуеиԥшым атәылақәа рҟынтә. Раԥхьатәи ахәмарра хҳаркәшеит, аха апроект ду уажәоуп ианхацҳаркыз», – лҳәеит Гета Арӡынԥҳа.

Ахәмарра илнаҭаз ацәаныррақәа ртәы дазааҭгыло, аинтеллектуалтә арҿиаратә клуб «ДИУНА» аиҳабы Асиа Саносиан илҳәеит, аицлабра даара аибарххара шацыз, акомандақәа зегьы еиԥшны ишааиуаз.  

«Аҵыхәтәнтәи аминуҭқәа рҟынӡа аиааира зго деилкаамызт, – лҳәеит лара. – Сара среигәырӷьоит аиааира згаз акоманда, егьырҭ зхы алазырхәызгьы зегьы сгәы рыладууп. Ари ахәмарра ҳара ҳзышьцылахьаз акыр еиԥшмызт. Ахәаԥшцәа аинтерес ду рыманы иацклаԥшлоит ҳәа агәра ганы сыҟоуп. Аконгрессаа иҭабуп ҳәа расҳәоит абри апоект азы».  

Аицлабра аиҿкаареи амҩаԥгареи рыҩаӡара ҳаракын ҳәа ахә лшьеит Аԥсуа телерадиоеилахәыра адиректор хада Ирина Агрԥҳа. Аԥсуа телехәаԥшра абри апроект аинформациатә дгылара анаҭеит.

«Ҳара зегь аӡәыкны ҳаидгылан. Аԥсуа-абаза ҿар раԥхьаҟатәи рԥеиԥш амҩа ылыргоит, рҵас-қьабзқәа ӡырыргоит. Аглобалиазциа ихышхыҵәо аӡду ҳҽаҳҭом, ҳҽалаҳарӡуам, ҳаиқәхоит – абри ауп апроект ҵакыс иамоу, сара ишеилыскааз ала. Сара уи иарзнакала садгылеит, сколлегацәагьы иргәаԥханы ирыдыркылеит. Аиаша шәасҳәап, Аконгресс иҳамнаԥааит ари аидеиа, ҳаргьы уажәаԥхьа ҳгәы иҭан аиԥш зеиԥшу аицлабра аиҿкаара, аха уи аформат аус адулара ҳахьымӡеит. Иҭабуп ҳәа расҳәоит Аконгрессаа ҳицны ихьымҩаԥаҳгаз азы», – лҳәеит Агрԥҳа.

Апроект «аҿар ирызкуп, адырра унаҭоит» ҳәа ахылҳәааит, ус анакәха, аканал ахәԥшцәа ҿыцқәа аднаԥхьалоит ҳәа азгәалҭеит. Абри аганахьала аусура аҿар апатриотизм рыланааӡоит ҳәа азгәалҭеит ателехәаԥшра аиҳабы.

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс даҭабуит Аԥсуа телехәаԥшра ажурналист Аманда Ԥониаԥҳагьы.

«Абри апроект амҩаԥгаҩс сахьыҟаз сара сзы иԥышәа дуӡӡоуп. Иҭабуп!Аиԥш зеиԥшу адырраҭарақәа уаанӡа имҩаԥызымгацызт. Азҵаарақәа санрыԥхьоз сгәы хыҭхыҭуан, аҭак рзыҟаҵарымашь ҳәа, иуадаҩӡазшәа сгәы иабон. Аха баша сшәозаарын», – лҳәеит амҩаԥгаҩ.

Иуадаҩын, аха аинтерес рыҵан: азҵаарақәа рыкәша-мыкәша

Ахәмарра аԥшьбатәи араунд авидеозҵаарақәа рыла ишьақәгылан, азҵаара ҟарҵон Ҭырқәтәыла, Иорданиа, Шьамтәыла, Египет инхо ҳдиаспора ахаҭарнакцәа.  

Раԥхьатәи авидеозҵаара Санкт-Петербургынтә иааишьҭит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ахантәаҩы, Ҟарачы-Черқьестәыла апарламент ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Мусса Егзакь.

Азҵаара абаза бызшәала иқәыргылан. Егзакь даԥхьеит еицырдыруа абаза поет Қьарим Мыхц иажәеинраала «Ҭагалан», уи тема хадас иамоу – аԥсадгьыл ауп. Анаҩстәи азҵаара Шьамтәылантәи иаалышьҭит зыдунеи зыԥсаххьоу аинрал Уалид Маршьан иԥшәмаԥҳәыс Џьансеҭ Казанԥҳа. Лара ауаажәларратә усура лнапы алакуп, Шьамтәыла аибашьраҿы иҭахаз ргәалашәара афонд напхгара алҭоит. Џьансеҭ лызҵаара ажәытә аурымцәа рҟынтә кавказаа ишьҭыркааз, ауацәа рацәаҩаны рааԥхьара иазку ачерқьес ҭацаагаратә ритуал иазкын. Ахәмарра цонаҵы азҵаара шьарда ҟаҵан: абаза жәлар рҭоурых, аҳәамҭақәеи алегендақәеи, аспорт, абзазара, амилаҭтә фольклор, амилаҭтә арҳәагақәа уҳәа ирызкны.

Араундқәа руак аан азҵаара аҭакс астудиахь иааргеит акәалап еиқәаҵәа, аԥхьарца ҭаҵәахны. Даҽазных акәалап аҟамчы ҭан.

Амузыка иазкыз азҵаарақәа «музыкатәқәан», амелодиа уазыӡырҩны уи зларҳәоу аинструмент дыртәын.

Аҳамҭақәеи асиурпризқәеи

Аҵыхәтәантәи афбатәи араунд аԥсуа-абаза жәлар ретнографиеи, ажәытә қьабзқәеи ирызкын, ахыркәшратә зҵаара акәзар, зегь раасҭа «ихаан».

Уи зызкызгьы ашәуаа рмилаҭтә чыс аҳалилуа-хылԥа акәын (аҳалуа хылԥаҵас ахы аҭаны иҟарҵон, зықәра наӡаз аҭыԥҳа илхарҵон – аред.). Ажәытәан Абазашҭа ари ачыс асас дахь идыргалон ачараҿы, иахьатәи ҳаамҭазы ахәыҷы раԥхьатәи ашьаҿа аныҟаиҵо имҩаԥырго ақьабзқәа раан иҟарҵоит. Аҳалуа аишәа иқәырҵоит Аԥсынгьы, еиҳарак аԥсхәрақәа раан. Аԥсышәала уи ахьӡ шыҟоу акәын акомандақәа ирҳәашазгьы, аха дара зынӡагьы иазыԥшӡамызт, аҳалуа ахаҭа астудиахь иааргоит ҳәа. 

Ԥсыуаҵасла еилаҳәаз аҭыԥҳа (ашәҵатәы Диана Ионова иҳалҭеит, апроект «Амилаҭтә мода атеатр «Апсны» анапхгаҩы - аред.) ашәуа чарақәа раан асасцәа ирыдыргалоз аҳалилуа-хылԥа лыманы дааҩнашылеит.

Зегь реиҳа иџьашьатәу ари ачысхкы ииашахаҭаны ашәуаа ирнапыҟаҵамҭан, Абазашҭантә Аԥсныҟа иааган хықәкыла абри аицлабразы. Иара агьыҟалҵеит Наҭелла Џьамакулова, ИАЕ «Алашара» иатәу ашәуа қыҭақәа рҟны инхо аҳәса рхеилак аҳәаақәҵаҩ.

Ашьҭахь Наҭелла иҳалҳәеит итрадициатәу ашәуа чысхк абас еиԥш иҟоу апроект азы аҟаҵара гәахәара дула лхы шалалгалаз.

«Ашәуааи аԥсуааи – жәларык ҳауп. Ус шакәугьы, ашәуаа ҳкультура ахатәы ҷыдарақәа амоуп, иуникалтәуп. Аԥсны аиҳараҩык абаза чысхкқәа рыӡбахә рмаҳаӡацт, ирыздырӡом. Убри аҟнытә абаза ҳалуа аҟаҵара ҳнапы иананырҵа ҳаигәырӷьаны ҳақәшаҳаҭхеит. Абас еиԥш иҟоу аусмҩаԥгатәқәа ҳаибадырра, ҳаизааигәатәра иацхраауеит, ҳзеиԥш культура шаҟа иҵаулоу ҳаилдыркаауеит. Гәахәароуп ҳа ҳзы абри апроект ҳахьахәҭакхаз», – лҳәеит акоординатор.   

Ажәа ҟәандақәа раамҭа

Акыраамҭа ицоз ахәмарра иалагӡаны аибарххара зцыз аицлабра адагьы, ажәа ҟәандақәеи адныҳәаларақәеи маҷмызт. Аконгресс ауснагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Инар Гыцба акомандақәа зегьы ақәҿиарақәа рзеиӷьишьеит, апроект автор Гета Арӡынԥҳа Аԥсуа телехәаԥшра анапхгареи аколлективи драҭабуит апроект анагӡараҿы иҟарҵаз авагыларазы. Раԥхьатәи ахәмарра қәҿиарала имҩаԥысит ҳәагьы азгәалҭеит.

«Иахьа имҩаԥысит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс азы акрызҵазкуа апроект раԥхьатәи аицлабра. Раԥхьаӡа иргыланы, ҳара ҳусзуҩцәа ирыдысныҳәалоит ари ақәҿиара! Иахьа ихацҳаркит аетнографиатә аинтеллектуалтә проект ду! Ҷыдала иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит ҳаԥхьагылаҩ, ҳԥыза – АААК Иреиҳаӡоу ахеилак ахантәаҩы Мусса Егзакь, уи иҳаиҭо агәыӷреи агәрагареи рзы, амалахазгьы гәҩарак имоуит абри ҳус аганахьала», – лҳәеит Гета Арӡынԥҳа.

Лара илҳәеит ателехәаԥшцәагьы абри апроект ргәы иақәшәап ҳәа агәыӷра шлымоу.

Акомандақәа зегьы рнапаҿы иддыркит ахәмарра «Иарбан? Иаба? Ианба?» алахәцәа рдипломқәа, аиааира згаз акоманда – аҳамҭа хада ранашьахеит – ахраҿа, апроект азы ҷыдала адизаинер қәыԥш Арина Ҷкадуа иазлырхиаз. Даҽа ҳамҭакгьы роуит – жәларбжьаратәи аинтеллектуалтә хәмаррақәа  «Что? Где? Когда?» рылахәразы асертификат, уи мҩаԥысуеит Урыстәылаа.

Ажәа рымоуп аиааирагаҩцәа

Акоманда «Хьиустон» акапитан Саид Ҭырқьба, акыр аицлабра иарааԥсаз, аха аиааира иаргәырӷьаз икоманда зегь рыхьӡала иҳәеит агәахәар ду шроуз.

«Иҭабуп даараӡа абри апроект аџьабаа адызбалаз зегьы. Ҳаицлабра аибарххара ду ацын. Аҵыхәтәанынӡа аԥхьатә ҭыԥқәа рҟынӡа ҳазнеиуамызт, инагӡаны ҳҽаҳзеидкыломызт, аха нас еиқәырццакны аҭак иашақәа ҟаҳҵо ҳалаган, аиааира агара ҳалшеит», – иҳәеит иара.

Ахәмарцәа зегь реиҳа ргәаҿы инхеит Ашәуа ииаҵәа иазкыз азҵаара. Ашәуа ииаҵәа иазку алегенда рымоуп аԥсуаа, аха адҵа злаҟаз ала, аиаҵәа ахаҭеи (Сириус), уи злоу аеҵәаџьаа ахьӡи (Созвездие Большого пса) нагӡаны иҳәатәын. Акоманда «Хьиустон» мацара роуп аҭак иаша ҟазҵазгьы. (Алегенда ишаҳәо ала, Аԥсны иаҭааны иҟаз ашәыуак ҵыхла, ашьхала иҩныҟа амҩа дшықәыз ахәалԥыиаҵәа Сириус аниба Шарԥны иалаирҩашьан, аа уажәы ишоит ҳәа дшазыԥшуаз аҿҟьара дагеит. Иара ихьӡала ари ахәалԥыиаҵәа Ашәуа ииаҵәа ҳәа ахьӡ ахылеит – аред.)

«Абри азҵаара аҭак анаҳзыҟаҵа, ҳгәы шьҭнахит, агәмч ҳнаҭеит, уи ашьҭахь афбатәи араунд азҵаарақәа рыхәбагьы рҭакқәа иашаны иаҳҳәеит», – иҳәеит акоманда «Хьиустон» акапитан.

АААК иҭабуп аҳәоит

«Иарбан? Иаба? Ианба» еиԥш зымҽхак ҭбаау апроект зынагӡахомызт аҩызцәа ацхыраара ҟарымҵазҭгьы. Анцәа иџьшьаны, Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аҩызцәа маҷҩымкәа иамоуп. Аконгресс иҭабуп ҳәа ранаҳәоит: Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи – аетнографиатә материал иҳарҭаз азы, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә ҵараиурҭа – амузыкатә арҳәагақәа иаҳдыркыз рзы, амобилтә еимадара «Аҟәафон» – Аҟәа иахьаҵанакуа абаннерқәа рышьақәыргыларазы алшара ахьҳарҭаз азы.

Аконгресс лымкаала иҭабуп ҳәа ранаҳәоит иара убас абаза милаҭ рсоциалтә-ҭоурыхтә портал Abaza history, хьыӡҳәалагьы уи администратор Мариана Кармова – афбатәи араунд азҵаарақәа ахьазлырхиаз азы, Рауль Кобахьиа, аԥсуа етнографиатә фото-материалқәа релектронтә архив еидкылны измоу, Оҭар Хәынҵариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә милаҭ арҳәагақәа роркестр анпхгҩы Денис Арухаа – иаҳиркыз амузыкатә инструментқәа рзы, анаплакҩы Ирина Заркуа – ахәмарра амҩаԥгаразы иҳалҭаз амаҭәахәқәа рзы, Черқьесск иҟоу ИАЕ «Алашара» ахада Мураҭ Мыкәа – ашәуаа ирызку аетнографиатә материал аганахьала аконсультациақәа иҳаиҭаз рзы, иара убас ажәытә фотосахьақәа ҳхы иаҳархәартә еиԥш  алшара ахьҳаиҭаз азгьы, Наҭелла Џьамакулова аҳалилуа-хылԥа ҟаҵаны Аԥсныҟа иахьаалышьҭыз азы, Диана Ионова, «Амилаҭтә мода атеатр «Аԥсны» апроект аиҳбы – амодель Анастасиа Жьиԥҳа ахәмарра дахьалахәыз азы, амилҭтә костиум азгьы, Ҭемыр Аргәын, ахәыҷтәы хореографиатә студиа «Уарада» анапхгаҩы, уи астудиа асолист Шамиль Агәмаа, быжь-сааҭк инарзынаԥшуа амҩаԥгаҩцәа ирыцхраауаз, иҭабуп ҳәа раҳҳәоит иара убас  Баҭал Џьапуа, Владимир Воуба, Хамида Савкуева уҳәа знапкымҭақәа ҳархызымбааз егьырҭ аҟазацәа.

АААК акоманда иҭабуп ҳәа рарҳәоит Елена Кобахьиа, Едем Коӷониа, Саид Бобуа, Белла Аџьиева, Беслан Кьылба – абарҭ зегьы Аконгресс аҿаԥхьа иқәгылаз ахыдҵа ргәаҿы-рхаҿы иааганы ирылшоз ацхыраара ҟарҵеит, дара рыда апроект иацәыӡуаз ҟалон, ҳәарада.

Ҷыдала иҭабуп ҳәа лаҳҳәоит Есма Кәыҵниа – апроект авидеоверсиа амонтаж ҟазҵаз. Ари ахәмарра аидеиа згәаҟынӡа инеиз Есма лаамҭеи лџьабааи маҷымкәа иадылҵеит авидеоверсиа аԥҵара, уи ианаалаша афото- видеоматериал агәыларгыланы, амузыка аҵаҵаны, – абарҭқәа зегьы апроект азнагараҿы акыр аҵакы змаз кәамаҵамақәан. Амонтаж ҩымзи бжаки дагеит Есма Кәыҵниаԥҳа. Аконгресс иҭабуп ҳәа ранаҳәоит авидеозҵаарақәа аазышьҭыз: Џьансеҭ Казанԥҳа (Шьамтәыла), Аҳмеҭ Ҳапат (Ҭырқәтәыла), Инал Гьечба (Иорданиа), Џьехад Абаза (Египет).

Аҵыхәтәажәа

«Иарбан? Иаба? Ианба?» – баша ипроект ҿыцым, мызла иазааԥсоз ахәмарра аиҿкааҩцәеи уи зҽазыҟазҵоз алахәцәеи ирџьабаа мацарам. Ари апроект ихамышҭыхәу ацәаныррақәеи агәадуреи узҭо усмҩаԥгатәуп. Ҳара ҳхаҭақәа, аԥсуааи ашәуааи иҳазкуп, ҳкультура, ҳҭоурых, ҳаԥсҭазаара. «Иарбан? Иаба? Ианба?» – иуникалтәу проектуп, уи ианаашәгәаԥхо шәахәаԥшырц шәылшоит Аԥсуа телехәаԥшра аканал аҟны, мамзаргьы Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс асаит аҟны.