Амениу
28 Абҵара 2022
04:46
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
07.11.2022 12:27
Гәыҧ ақыҭа, Аҧсны

АААК раԥхьатәи ацхыраара аҟаҵаразы атренинг мҩаԥнагеит Гәыԥ ақыҭан

Ауаҩы раԥхьатәи амедицинатә цхыраара иҭаразы атренинг мҩаԥган Гәыԥтәи абжьаратә школ аҵаҩцәа рзы Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аспециалист Индира Амҷԥҳа далархәны. Ахәыҷқәа ирзеиҭарҳәеит абылраан, ахәахәараан, абаҩԥҵәареи, ашьацареи раан, иара убас ауаҩы ихы амра асзар, ма иԥсы маҷхазар раԥхьатәи ацхыраара шыҟаҵатәу.

Апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны АААК аусзуҩцәа ашкол ҳамҭас иарҭеит ацхыраара лас аҭаразы иаҭаху аԥҭекатә маҭәахәқәа, иара убас ауаҩы аҳақьым иҿы днаӡаанӡа узлаихәаша зныԥшуа аилыркаага.

0
Ахҳәаа ыҟам