Амениу
2 Хәажәкыра 2024
19:44
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
27.11.2022 18:32
Гәдоуҭа, Аԥсны Аҳәынҭқарра

АААК азанааҭалхра иазкыз атренинг мҩаԥнагеит Бамборатәи абжьаратә школ аиҳабыратә классқәа рҵаҩцәа рзыҳәан

АААК Аҵараиуреи, асоциалтә активреи, агәабзиарахьчареи рыҟәша апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны Бамборатәи абжьаратә школ аҟны имҩаԥысит азанааҭалхра иазкыз атренинг ажәбатәи, ажәеизатәи аклассқәа рҿы итәу аҵаҩцәа рзы. Аконгресс иҭабуп ҳәа ранаҳәоит ари аиԥылара зхы алазырхәыз Аҟәатәи аҳәынҭқарратә коллеџь арҵаҩы Алиса Барцыцԥҳаи, ААУ астудентцәа Сариеи Нестори Касланӡиаа.

0
Ахҳәаа ыҟам