Амениу
18 Лаҵара 2024
02:55
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
24.12.2022 00:46
Аҟәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра

АААК Аҟәа иҟоу Агәабзиарашьақәыргыларатә центр аҭааҩцәа Ашықәс ҿыц иазкны аҳамҭақәа рынаҭеит

Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс аусзуҩцәа ахаа-мыхаақәа рырҭеит  ареспубликатә агәабзиарашьақәыргыларатә центр аҟны зҽызхәышәтәуа зылшара ԥку ахәыҷқәа. Аҳамҭақәа хықәкыла иаахәан анаплакҩы Абесалом Кәарҷиа ифинанстә цхыраарала.

0
Ахҳәаа ыҟам