Амениу
25 Рашәара 2024
18:04
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    Вернуться к ленте
07.06.2022 00:30
Аҟәа, Аԥсны Аҳәынҭқарра

АААК аҭыԥантәи аҟәшақәа рнапхгаҩцәа реиԥылара мҩаԥысит Аҟәа

Аҟәатәи АААК аофис аҟны имҩаԥысит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Аԥсны иҟоу аҭыԥантәи аҟәшақәа зегьы рнапхгаҩцәа раԥхьаӡати реиԥылара ду.

Иахьазы зынӡа аҟәшақәа 42 аартуп. Урҭ рхықәкы хада – аҭыԥантәи ауааԥсыра рыԥсҭазаара аиӷьтәразы дара рхаҭа ирылшо ашьаҿақәа ҟарҵарц азы ргәы азҭаҵароуп. Абасала, АААК Аԥсны активра злоу ауаажәларра рыҿиара иацхраауеит.

https://abaza.org/abk/812

0
Ахҳәаа ыҟам