Амениу
14 Ԥхынгәы 2024
19:52
Аҽҭаҩра

Адунеизегьтәи
аԥсуа-абаза
конгресс

Ҳара адунеи иқәынхо аԥсуааи абазақәеи реидкылара хықәкыс иҳамоуп

Лента событий ВААК

    19 Рашәара 2023
19.06.2023 23:16
Очамчыра, Аԥсны Аҳәынҭқарра

АААК Очамчыра араион акомандақәа рыбжьара ашьапылампылтә чемпионат иадгылеит

Очамчыра араион ашколхәыҷқәа рыбжьара ашьапылампыл азы актәи ачемпионат агәырӷьаратә аартра мҩаԥысит рашәара 16 рзы. Ари аусмҩаԥгатә аԥшьгаҩцәас иҟоуп Очамчыра араион ахадара аҿари аспорти рыҟәша. Аицлабра мҩаԥыслоит ақыҭа командақәа 15 рыбжьара шықәсыбжак иалагӡаны, ақыҭақәа Аӡҩыбжьа, Тамшь, Кәтол, Маркәыла, Гәыԥ, иара убас Очамчыра ақалақь иҟоу адәқәа рҿы. Атурнир иалахәуп 2013-2014 шықәсқәа рзы ииз ашьапылампыласцәа. https://abaza.org/abk/1047 

0